นำเสนอ

1. ข้อใด มิได้อยู่ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล
ก. ภาคเกษตร ข. ภาคอุตสาหกรรม
ค. ภาคการท่องเที่ยว ง. ภาคการขนส่ง

2. เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลต้องใช้
มาตรการเสริมข้อใด จึงจะได้ผลตามที่ต้องการ
ก. ลดอุปสงค์ของผู้บริโภคให้ต่่าลง
ข. ลดการผลิตสินค้าให้ต่่ากว่าปริมาณดุลยภาพ
ค. เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าชนิดนั้นให้มากขึ้น
ง. เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับอุปสงค์ของผู้บริโภค

3. การน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลส่าเร็จ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตส่านึกข้อใดก่อนเป็น
อันดับแรก
ก.การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
ข. ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
ค. ความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ง. การร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4. ภาวะที่พ่อค้าก่าหนดราคาขายสอนค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพ ท่าให้ผู้บริโภคซื้อลดน้อยลง สินค้าจึงเหลือ
และขายไม่หมด เรียกว่าอย่างไร
ก.อุปสงค์ส่วนเกิน ข. อุปทานส่วนเกิน
ค. กลไกตลาด ง. อุปทานตลาด

5. ข้อใดจัดเป็นการกระจายรายได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์

ก. รัฐส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด
ข. รัฐสนับสนุนสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต่าบล
ค. ลูกจ้างได้รับค่าแรงขั้นต่่าตามเกณฑ์ที่รัฐก่าหนด
ง. พนักงานเดินเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามบ้าน

ขอขอบคุณ http://www.panyafreedom.com/phocadownload/baac/baac_quiz_politic.pdf

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s