ข้อสอบอัตนัย

1 การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาลให้ด่าเนินไปในทางสายกลาง ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจ
พอเพียงหมายความว่าอย่างไร

ตอบ ความไม่ประมาท และพึ่งตนเองให้มากขึ้น การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ 5 ประการดังนี้

1. ทางสายกลาง คือ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พึ่งตนเองให้มากขึ้น
2. ความสมดุลและความยั่งยืน คือ เน้นพัฒนาในลักษณะองค์รวม มีความพอดี มีความ
หลากหลายและกลมกลืนและเกิดผลยั่งยืน
3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล คือ ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอ และมีเหตุผล
4. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
5. เสริมสร้างคุณภาพคน คือ มีจิตส่านึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีไมตรีจิตเอื้ออาทร
ต่อกัน ด่าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีวินัย มีความพากเพียร พัฒนาความรู้และปัญญาอย่างต่อเนื่อง

2 เมื่อรัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมราคาสินค้า จะเกิดผลอย่างไรต่อ “ กลไกราคา”

ตอบ การท่าหน้าที่ของกลไกราคาไม่เป็นอิสระตามทฤษฎี
มีบางกรณีที่รัฐไม่อาจปล่อยราคาสินค้าเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของราคา
ตามธรรมชาติได้เพราะจะท่าให้ผู้ผลิตได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณล้นตลาดท่าให้ราคาสินค้าตกต่่า เช่น ยางพารา ทุเรียน ล่าไย เป็นต้น รัฐบาลจึงต้องเข้าแทรกแซง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งเป็นผลให้กลไกราคาไม่อาจท่าหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามทฤษฎีได้

3 การขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม สามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง อย่างไร

ตอบ  การชมละครโทรทัศน์ส่งเสริมศีลธรรม การขัดเกลาสังคมโดยอ้อม เป็นการขัดเกลาทางอ้อมที่ผู้รับเกิดการเรียนรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ เกิด
ความซึมซับสิ่งที่ดีงามเข้าไปในจิตใจของตนและกลายเป็นค่านิยมที่ดีและพึงประสงค์เช่น ได้เห็น
แบบอย่างการท่าความดีของตัวละคร หรือนักร้อง นักแสดงที่ได้รับรางวัล “ ลูกกตัญญู ” เป็นต้น
ทั้งนี้สื่อที่ช่วยให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม ได้แก่ ข่าวและละครโทรทัศน์ภาพยนตร์
หนังสือพิมพ์ หนังสือนวนิยาย และรายการวิทยุรวมทั้งการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มีแบบอย่างพฤติกรรมที่ดี
งาม

4   บุคคลที่มีสถานภาพหลายๆอย่างพร้องกัน จะเกิดปัญหาใด เพราะเหตุใด
ตอบข้อ  เกิดบทบาทขัดกัน เกิดจากบุคคลบางคนมีสถานภาพหลายสถานภาพซ้อนกันในเวลาเดียวกันท่า
ให้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนต้องขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น นายประชาเป็น
ครูและเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายของช่า ได้จ่าหน่ายบุหรี่และสุราให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นปกติเสมอๆ
ดังนั้น การมีสถานภาพ 2 สถานภาพซ้อนกันของนายปรีชา จึงท่าให้บทบาทขัดแย้งกัน และมีผลกระทบต่อ
การจัดระเบียบทางสังคม จึงควรเลือกสถานภาพที่ไม่ต้องท่าให้เกิดปัญหาบทบาทขัดกัน

5  เหตุใดต้องมี “ การประกันราคาขั้นต่่า ” ของทางราชการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
ตอบข้อ  เพราะ การประกันราคาขั้นต่่า คือ การก่าหนดราคารับซื้อขั้นต่่าที่รัฐจะรับซื้อเพื่อช่วยพยุงราคาสินค้า
มิให้ตกต่่า

6

ก. การประกอบสัมมาอาชีวะ
ข. การไม่แก่งแย่งผลประโยชน์กับผู้อื่น
ค.การละเว้นไม่กระท่าความชั่วทั้งปวง
ง. การประหยัดและหารายได้ระหว่างศึกษา

จากตัวเลือกข้างต้นข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ  การน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน ส่าหรับผู้ที่ก่าลังศึกษาอยู่ควรปฏิบัติข้อ
ใดก่อน จึงจะสอดคล้องกับปรัชญาข้อนี้

ตอบข้อ  ง. การประหยัดและหารายได้ระหว่างศึกษา        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาในการด่าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในแนวทาง

สายกลางการประหยัดและหารายได้ระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ถือเป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในแนวทางที่ถูกต้อง

7 เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลควรใช้
มาตรการเสริมใด จึงจะได้ผลตามที่ต้องการ เพราะเหตุใด

ตอบข้อ ง. เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับอุปสงค์ของผู้บริโภค เพราะ เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง
รัฐบาลต้องใช้มาตรการเสริม 2 ประการ คือก่าหนดบทลงโทษพ่อค้าที่ขายสินค้าในราคาสูงเกินราคาที่
รัฐบาลก่าหนด (ขายสินค้าเกินราคา) และเพิ่มปริมาณสินค้าชนิดนั้นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้บริโภค แต่ถ้าไม่มีมาตรการเสริมดังกล่าว อาจจะท่าให้เกิดปัญหา “ ตลาดมืด ” ได้เนื่องจากพ่อค้าจะ
กักตุนสินค้าไว้ขายหลังร้านในราคาสูงเกินกว่าที่ก่าหนด

8 ภาวะที่พ่อค้าก่าหนดราคาขายสอนค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพ ท่าให้ผู้บริโภคซื้อลดน้อยลง สินค้าจึงเหลือ
และขายไม่หมด เรียกว่าอย่างไร เพราะเหตุใด

ตอบข้อ  อุปทานส่วนเกิน เพราะ ผู้ขายน่าสินค้ามาขายมากเกินความต้องการของผู้ซื้อ ท่าให้สินค้าล้น
ตลาด ขายไม่หมด
อุปสงค์ส่วนเกิน คือ ผู้ซื้อมีความต้องการจะซื้อสินค้ามากกว่าปริมาณสิค้าจริงที่วางจ่าหน่ายใน
ตลาด ท่าให้สินค้าขาดตลาด ไม่พอขาย

9  การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาลให้ด่าเนินไปในทางสายกลาง ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจ

พอเพียงหมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใด

ตอบข้อ   ความไม่ประมาท และพึ่งตนเองให้มากขึ้น เพราะว่าการพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ 5
ประการดังนี้
1. ทางสายกลาง คือ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พึ่งตนเองให้มากขึ้น
2. ความสมดุลและความยั่งยืน คือ เน้นพัฒนาในลักษณะองค์รวม มีความพอดี มีความ
หลากหลายและกลมกลืนและเกิดผลยั่งยืน
3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล คือ ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอ และมีเหตุผล
4. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
5. เสริมสร้างคุณภาพคน คือ มีจิตส่านึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีไมตรีจิตเอื้ออาทร
ต่อกัน ด่าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีวินัย มีความพากเพียร พัฒนาความรู้และปัญญาอย่างต่อเนื่อง

10

ก. ทางสายกลาง  ข. ความพอประมาณ
ค. ประหยัด          ง. ความมีเหตุผล

จากตัวเลือกข้างต้น   ข้อใด มิใช่ พื้นฐาน “ เศรษฐกิจพอเพียง ”  เพราะเหตุใด

ตอบข้อ ค. ประหยัด

เพราะว่า   “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ( Sufficiency Economy ) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชด่ารัสชี้แนะแนวทางการด่าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดรวมถึงการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ค่านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ
และการกระท่าโดยมีคุณลักษณะที่ส่าคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตลอดจนได้อธิบายค่า
นิยามของความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้
เงื่อนไขของการตัดสินใจและการด่าเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม
8. การน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน ส่าหรับผู้ที่ก่าลังศึกษาอยู่ควรปฏิบัติข้อ
ใดก่อน จึงจะสอดคล้องกับปรัชญาข้อน

 

 

ขอขอบคุณ  http://www.panyafreedom.com/phocadownload/baac/baac_quiz_politic.pdf

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s